Kürtaj Helak Olma Sebebidir…

Kürtaj, Batı Dünyasındaki toplumların problemlerinden biridir. Kürtaj, bu toplumlardaki yozlaşmanın bir sonucu haline gelmiştir ve sayısız zina, cinsi sapıklık ve evlilik dışı ilişkiler sonucu gayri meşru doğumlar giderek artmaktadır. Bu gayri meşru doğumlar, batılı kaynaklarda yeralan istatistiklere göre, toplam doğumların %45’ine ulaşmıştır.

Bu oran, yerine ve zamanına göre, bazı ülkelerde %70’e kadar çıkmaktadır.

Gayri meşru doğumlar; Batılı toplumlarda varolan, Dini hayattan ayıran kapitalist akidenin liderlik ettiği ferdi hürriyet gibi özgürlüklerin benimsenmesinden çıkan serbest bırakılmış cinsel kudurganlıkla sonuçlanmıştır. Bu özgürlük insanlara; kanunlarla korunan ve olağan hale gelen evlilik dışı ilişkiler, zina, cinsi sapıklıklar ve dilediğini özgürce yapabilme gibi tüm mutluluk(!) çeşitleriyle zevklenme serbestiyeti vermektedir. Bu özgürlüğün bir sonucu olarak, Batılı toplumlar hayvanlar yığını haline gelmiş ve insanların karşı cinse ilgi içgüdüsünü alabildiğince, her türlü yoldan doyurmaları sağlanmıştır.

Liderliğini Amerika’nın yaptığı Batılı kafir ülkeler, kendi kültürlerini bize pazarlamalarının bir parçası olarak, kürtajın serbest bırakılması için çalışıyorlar. Bununla, Müslümanlar üzerinde bir baskı unsuru oluşturmak, İslam Dünyasını oluşturan toplumlardaki İslami değerleri, ahlakı ve İslam kültürünü kaldırmak istiyorlar.

İşte Batılı toplumların durumu budur!

Kürtaj konusundaki hakikate ve şer’i hükme gelince;

Kürtajın sözlük anlamı: Ceninin anne rahminden alınmasıdır.

Deve kürtaj edildi veya devenin yavrusu düştü denildiğinde; anlatılmak istenen şey, devenin rahminde bulunan ceninin gelişimini tamamlamadan önce, annesinin rahminden çıktığıdır. Müslüman Fakihlerin tamamı kürtajı; hamilelik süreci tamamlanmadan önce ceninin anne rahminden ayrılması şeklinde tarif etmişlerdir.

Kürtaj (ceninin anne rahminden ayrılması), cenine Ruh verildikten önce veya sonra olabilir. Eğer kürtaj cenine Ruh verildikten sonra yapılırsa, tüm fakihlerin ittifakıyla kesin olarak Haramdır. İster annenin veya babanın etkisiyle veya doktor müdahalesiyle olsun, isterse dışarıdan birisinin saldırısı veya darbesiyle olsun farketmez. Bu böyledir. Çünkü bu, Şeri’at tarafından korunan hayat sahibi olan cana yapılmış bir saldırıdır. Bu bir cinayettir ki diyet ödemeyi gerektirir. Diyet miktarı ise, ğurre olarak ifade edilen erkek veya kadın bir kölenin verilmesidir. Bu miktar gelişimini tamamlamış olarak doğan bir insan için gerekli olan diyet miktarının onda biridir (1/10 dur).

Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurdu:

Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine (hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu velî de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır. [İsra 33]

İmam Buhari ve Muslim Ebu Hureyre(r.a.)’den şöyle rivayet ettiler: Allah’ın Rasulü(s.a.v.), kürtaj yapan (çocuğunu düşüren) Beni Lehyan kabilesinden bir kadının, ğurre (erkek veya kadın bir köle verme şeklindeki cezayı) ödemesine hükmetti.

Cenine Ruh verildikten yapılan kürtaj, ihtilafsız tüm fakihlere göre haramdır. Cenine Ruh verilmeden önce yapılan kürtaj konusunda ise, fakihler farklı görüşlere sahiptir. Fakihlerin bazıları buna izin vardır derken, diğerleri ise, hamilelik evresine bağlı olarak haramdır demişlerdir. Bizim görüşümüz ise şudur: eğer kürtaj, hamileliğin 40 veya 42. inci gününde yani cenin şekillenmeye başladığında yapılırsa, Haramdır. Bu hüküm, Ruh verildikten sonraki hüküm ile benzer bir hükümdür.

Bir diğer rivayette 40 Gece yerine 42 Gece denilmiştir. Hadis, ceninin şekillenmesinin ve organlarının oluşumunun 40 veya 42 geceden sonra gerçekleştiğine işaret etmektedir. Diğer taraftan, bu cenine yapılan saldırı, Şeri’at tarafından korunan ve kıymet verilen insan hayatına yapılmış bir saldırıdır. Bu ise, ve’d (çocuğu diri diri gömmek) olacaktır. Allah bunu Haram kılmıştır.

Allahu Teala şöyle buyurdu:

Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda.. [Tekvir 8-9]

Bununla birlikte, anne, baba veya doktor tarafından, tamamlanmadan hamilelik sürecine son vermek de yasaklanmıştır, haramdır. Buna benzer bir hareketi yapan kimse günahkar olur.

ALLAH’ın yaşam hakkı verdiği bir canlıyı her ne sebepden dolayı olursa olsun Öldürmek Cinayet ve vicdansızlıktırkürtaj hakkımız diyenler şunu demek istiyor cinayet suç olmasın, o zaman cinayetten hüküm giymiş tüm mahkumları çıkarın dışarı …